Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1 Algemeen

1.1 Een basiscursus bestaat uit acht trainingen van een uur onder leiding van gediplomeerde trainers en/ of trainers in opleiding. 

1.2 Uitgangspunt bij de samenstelling van de trainingsgroepen is het niveau van de jeugdspeler en niet de leeftijd.

 

2 Aanmelding en inschrijving

2.1 Aanmelding voor deelname aan de cursus geschiedt door middel van het invullen en verzenden van het daartoe bestemde digitale inschrijfformulier via www.devoetbalpartner.nl

2.2 Een inschrijving is pas volledig voltooid, indien de deelnemer het inschrijfformulier invult en verzendt via www.devoetbalpartner.nl en de betaling ontvangen is.

2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst.

2.4 De jeugdspeler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan (zie artikel 2).

2.5 Aanmelden en inschrijven tijdens de cursus is mogelijk mits er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

2.6 Bij een naar het oordeel van de VoetbalPartner te gering aantal inschrijvingen voor de cursus, wordt de cursus geannuleerd. Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging via e-mail.

 

3 Betaling

3.1 Bij inschrijving voor de cursus dient de inschrijver het verschuldigde cursusgeld direct te voldoen via iDeal.

3.2 Bij een mislukte betaling via iDeal dient de inschrijver zelf zorg te dragen voor betaling van het verschuldigde cursusgeld binnen acht dagen na factuurdatum.

3.3 de VoetbalPartner behoudt zich het recht voor om wanbetalers uit te sluiten van deelname aan activiteiten. Deelname kan dan pas weer ná betaling van het verschuldigde cursusgeld. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld van de gemiste training plaats.

 

4 Verhindering, afgelasting en annulering

4.1 Bij verhindering van de jeugdspeler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

4.2 Bij blessure van een jeugdspeler die langer duurt dan veertien dagen, biedt de VoetbalPartner de mogelijkheid aan de jeugdspeler om de gemiste trainingen in te halen op een ander moment dan de eigen cursusgroep. Dit kan zijn op de eigen locatie in een andere cursusgroep, op een andere locatie of tijdens de eerstvolgende cursus en gaat in onderling overleg.

4.3 Bij annulering tijdens de cursus door de cursist geldt het navolgende:

Bij annulering tijdens de duur van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

4.4 Bij annulering van de cursus door de VoetbalPartner geldt het volgende:

- Van de annulering krijgt de jeugdspeler vóór aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel reeds door de jeugdspeler betaald cursusgeld wordt door de VoetbalPartner gerestitueerd;

- Indien mogelijk worden de jeugdspelers die ingeschreven staan voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep, met goedvinden van beide partijen, vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.

 

5 Lesmateriaal

5.1 Het aanschaffen van een kledingpakket is verplicht.

5.2 Kleding wordt pas uitgeleverd als de betaling volledig is ontvangen. Na betaling van het volledige cursusgeld wordt het kledingpakket eigendom van de cursist.

5.3 De VoetbalPartner is voor wat betreft aanvoer van de kledingpakketten afhankelijk van leveranciers en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor een vertraging met betrekking tot de levering van de kledingpakketten. Bij een vertraagde levering van de kledingpakketten, wordt er geen geld gerestitueerd.

5.4 De cursisten verplichten zich tot het dragen van het kledingpakket tijdens de trainingen. 

5.5 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.

 

6 Portretrecht

6.1 De VoetbalPartner behoudt zich het recht voor om alle, tijdens trainingen, clinics en overige evenementen gemaakte beeldmateriaal zonder toestemming te mogen gebruiken voor website, promotie- en andere communicatiedoeleinden. 

6.2 Voor het gebruik van beeldmateriaal gemaakt door derden, vragen wij toestemming aan de eigenaar van het beeldmateriaal en degenen die op de beelden voorkomen.

 

7 Aansprakelijkheid

7.1 De VoetbalPartner is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan de cursus, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de VoetbalPartner tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de Voetbalopleidingscentrum gebruik is gemaakt, tenzij aan de VoetbalPartner opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.2 De VoetbalPartner maakt gebruik van de faciliteiten van diverse voetbalverenigingen.

- De jeugdspeler dient zich correct te gedragen -zowel binnen het veld, buiten het veld als in de kleedkamer.

Indien de jeugdspeler zich niet correct gedraagt kan de jeugdspeler worden geschorst of worden verwijderd van de cursus.

- Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op de betreffende jeugdspeler.

7.3 De VoetbalPartner is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

7.4 De VoetbalPartner is niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen of extra activiteiten evenals reeds aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten.