Privacyverklaring

 

De VoetbalPartner, gevestigd aan Tuinbouwweg 33 5254vj Haarsteeg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.devoetbalpartner.nl, Tuinbouwweg 33 5254vj Haarsteeg, 0642498395

 

Jeannette Verhoofstad is de functionaris Gegevensbescherming van de VoetbalPartner.
Zij is te bereiken via info@devoetbalpartner.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De VoetbalPartner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Huidige voetbalverenging
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan   
  maken, in te schrijven voor een cursus, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de VoetbalPartner kunnen persoonsgegevens, tijdens een evenement gemaakte foto’s of video’s worden gepubliceerd op de website van de VoetbalPartner, social media als Facebook, Twitter en Instagram en lokale en/of regionale nieuwsbladen. Wij maken gebruik van foto’s om via website of social media verslag te doen van onze sportieve en sociale bedrijfsactiviteiten. Het is mogelijk dat op foto’s ook andere personen staan dan deelnemers en trainers van de VoetbalPartner. Wij proberen dat te voorkomen, maar kunnen dit bij het verslag doen van bedrijfsactiviteiten niet uitsluiten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De VoetbalPartner verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar, dit naar aanleiding van de door u ingevulde gegevens bij inschrijving.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devoetbalpartner.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De VoetbalPartner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Afhandelen van uw inschrijving en bestellen van het kledingpakket in de door u aangegeven maten
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- De VoetbalPartner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VoetbalPartner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De persoonsgegevens die in het kader van de deelnemersadministratie zijn verzameld en verkregen, worden door de VoetbalPartner in ieder geval uiterlijk twee jaren na de laatste deelname, uit de actieve bestanden verwijderd. Voor statistische doeleinden en toekomstige activiteiten waar ook oud-deelnemers worden uitgenodigd (bijv. een lustrum, exclusief toernooi of activiteit) worden enkel NAW en e-mailadres gegevens bewaard. De persoonsgegevens die in het kader van de financiële en salaris administratie zijn verzameld en verkregen, worden door de Voetbalpartner in ieder geval minimaal zeven jaren (wettelijke bewaartermijn) bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden       

De VoetbalPartner verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de VoetbalPartner blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De VoetbalPartner gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VoetbalPartner en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devoetbalpartner.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. de VoetbalPartner wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De VoetbalPartner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@devoetbalpartner.nl